AddThis Social Bookmark Button
İşiten Kulağı, Gören Gözü, Tutan Eli, Yürüyen Ayağı,  hadisin izahı:

"Şeyh Useymin"
((( - Kulum,bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ta ki ben, onu severim.onu sevdim mi işiten kulağı ,gören gözü,tutan eli yürüyen ayağı olurum.Şayet ben den bir istekte buluncak olursa onu mutlaka veririm. Şayet bana sığınacak olursa onu mutlaka sığınmam altına alırım.)))

Bu hadiste geçen : işiten kulağı, gören gözü,tutan eli, yürüyen ayağı nasıl anlamak lazım  diye soruldu.

Bu hadisi kudsi hakkın da  verilecek olan cevap  şudur: ilkin bilinmelidir ki bu hadis sahihtir. Onu Buhari rikak kitabının otuz  sekizinci numaralı tevazu babın da   rivayet etmiştir.(hadis no:6502 ebu hureyre rh.  rivayetli  hadis)

Selef, yani ehli sünnet ,bu hadisin zahir anlamını esas almışlar ve onun  hakiki anlamı üzere kabul etmişlerdir. Fakat bu hadisin  zahir anlamı nedir? diye sorulacak olursa;

Acaba onun zahir anlamı; Allah Teala, veli kulunun kulağın da gözünde ,elin de, ayağın da dogruluga ulaştırır; öyle ki onu  algısı ve ameli, Allah için, Allah ile ve Allah uğrunda olur?

 
AddThis Social Bookmark Button

FERD VE TOPLUMUN BAŞ BELASI ZİNA بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
Değerli Müslümanlar ! unutmayınız ki toplumu tehdit eden en çirkin şeylerden bir tanesi de, zina’dır…. Bu günahda ; beden ve ruh sağlığı, fert ve aile için büyük tehlike olduğundan ötürü, Allah’u Teala bunu kesin olarak yasaklamış ve haram kılmıştır.
“ … Zinaya yaklaşmayın ki, bir rezilliktir, çok kötü bir yoldur. “ (İsra : 12)

Yine : “ … Onlar ki haklı olmanın dışında Allah’ın yasak ettiği iş olarak insan öldürmezler, zina da etmezler. Çünkü bunu yapan günaha batar. Ona azap katlanır, kıyamet günü, alçaltılarak ebedi kalır orada. “ (Furkan : 68 - 69)

 
AddThis Social Bookmark Button
"Allah'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır..."

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allahu Teâlâ'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini "Aradığınıza gelin!" diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Allah, -onları en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar:
"Kullarım ne diyorlar?"
"Seni tesbih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar. Sana ta'zim (temcîd) ediyorlar" derler. Rabb Teâlâ sormaya devam eder:...
 
AddThis Social Bookmark Button

İSLAM'DA SİHİRBAZIN HÜKMÜ (BÜYÜCÜ)

 İbn Baz Hoca Efendi başkanlığındaki Yüksek fetva kuruluna şöyle soruldu: Bir kadına evlenmesi için bir adam tarafından büyü yapıldı. Kadın Cinnet Geçirdi. Sihirbazı medeni mahkeme hakimlerinden biri tutukladı. Soruşturma sonucunda yöneltilen suçun hak olduğuna karar verildi. Hak ettiği had cezası nedir?

CEVAP: Sihirbaz, Sihrinde küfre yolaçacak şeylere başvurursa dinden çıkma cezası ile öldürülür. Haksız yere birinin öldürüldüğü ortaya çıkarsa KISAS yolu ile öldürülür. Küfrü gerektirecek birşey yapmadığı gibi birinide öldürmediyse, öldürülüp öldürülmiyeceği hususunda ihtilaf vardır.
Sahih görüşe göre SİHİRLE iştigali nedeniyle küfre girmiştir ve dinden çıkma cezası ile öldürülür. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve imam Ahmed b. Hambel bu görüştedir. Onlara göre Şu ayet sihir yapan herkezin küfrüne delalet eder...

"Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı...(Bakara 102)
Buharinin Sahihinde , Bicale bin Abde'den şöyle rivayet edilmiştir. Hz. Ömer "Her Sihirbazı erkek ve kadını öldürün" diye ferman yazdı. Biz de Üç sihirbazı öldürürdük.
İmam Maliğin rivayet ettiğine göre Mü'minlerin annesi Hafsa da (r.a.) sihir yapan bir cariyesinin öldürülmesini emretmiş ve öldürülmüştür. Cündüp'den de (R.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sihirbazın cezası Kılıçla vurulmasıdır. Bunu Tirmizi rivayet etmiş ve endoğrusu bu sözün (Nebi s.a.v. sözü değilde) Cündüp (r.a.) sözü olduğudur.
-Buna Göre Sorulan sorunun cevabı; alimlerin görüşlerinin en doğrusuna göre sihirbaz öldürülür, şeklinde olur. Sihrin yapılıp yapılmadığını tespit edecek ve bu cezayı verecek ise müslümanların işlerini üstlenmiş bulunan müslüman yöeticilerdir. Fesadı def etmek ve kargaşa kapısını kapısını kapatmak için böylr yapmalıdır.

(Fetva edDaime, Fetva no:4804)

www.yaratilisgayesi.com
 
AddThis Social Bookmark Button

KANDİL GECELERİNİ KUTLAMA
GELENEĞİNİN ŞER'Î DAYANAKLARI
 
Doç. Dr. Mustafa DÖNMEZ

Giriş :Günümüz İslam dünyasında ve özellikle de ülkemizde, kutlanagelen  Mevlit, Regaib, Miraç, Berat gibi bazı kandil geceleri bulunmaktadır. Araştırmamızda sözkonusu kandil gecelerini kutlama geleneğinin şer'i dayanakları tespit edilmeğe çalışılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak İslam alimlerinin görüşleri belirtilmiş ve bu geceleri kutlamanın meşrû olup olmadığı hususunda tatminkar bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Cenab-ı Hâk’dan niyazımız, bu çalışmamızın müslümanlar için faydalı olması dileğidir.

1.     Mevlit Kandili  :İsminden de anlaşıldığı üzere Peygamber (s.a.v.)’in doğduğu gece olup, Rabi’u’l-Evvel  ayının on ikinci gecesine rastlamaktadır. Ancak hz. Peygamberin bu gecede doğduğu konusunda ihtilaf olduğu bilinmektedir.[i] Ayrıca bu gecenin ne fazileti ve ne de kutlanması konusunda hiç bir rivayet sabit olmamıştır. Kaldıki ne Peygamberimiz (s.a.v.) ne ashabı ve ne de selef-i salihin bu geceyi kutlamış değildir.

   

Sayfa 7 - 10

SOHBET ARA - video -mp3

 

Kabe Canlı izleYaratılış Gayesi Masaüstü Resimleri
DK_02.jpg
(islami Şehir)
DK_01.jpg
(Zarif Çiçekler)


Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 268 ziyaretçi çevrimiçi