Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

A-GALİYE (Beyaniyye)
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: A-GALİYE (Beyaniyye)
#5
A-GALİYE (Beyaniyye) 14 Yıl, 3 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
A-GALİYE

Bunlar Ali hakkında aşırı gittikleri ve ifrata varan söz söyledikleri için Galiye denilmiştir. Bunlar onbeş fırkadır.

1-(Beyaniyye) Birinci fırka Beyan b.Sem’an et-Temimi’nin (1) tarafları olan Beyaniye’dir. Bunlar Allah’ın insan şeklinde olduğunu ve yüzü (Vech) hariç onun tamamen yok olacağını kabul ederler. Beyan Zühre’yi kendi görüşüne davet ettiğini onun da buna uyduğunu bunu İsmi Azam ile yaptığını iddia etmiştir Halid b Abdullah el-Kasri (2) onu öldürmüştür. Anlatıldığına göre onların bir çoğu Beyan b Sem’an’ın peygamber olduğunu kabul etmekle birlikte Beyaniyye’nin çoğunluğu Ebu Haşim Abdullah b Muhammed b el-Hanefiyye’nin (3) Beyan b Sem’an’ı imamete tayin ettiğini ve onu imam olarak atadığını iddia eder (4)

(1)- Beyan b Sem’an et-Temimi en-Necdi el-Yemeni (ölm /119/773) Beyan Küfe’de saman satıcısıydı. Sonra Muhammed b Ali b el-Hüseyin’in kendisine vasiyette bulunduğunu iddia etmiştir. Halid b Abdillah el-Kasri onunla birlikte onbeş arkadaşını yakalamış ve onları yakmıştır. Bkz Kummi Kitabu’l-Maakalat 34: Nevbahti Fıraku’ş-Şia 28-29 Taberi Tarih VII/128-29 Malati et-Tenbih 23-156 İbn Hazm el-Fasl IV/185 İsferaini et-Tabsir 19 Zehebi Mizan II/75 İbn Hacer Lisan II/69

(2)- Ebu’l-Heysem Halid b Abdillah b Yezid b Esed el-Kasri (66-126/668-743-4) Aslen Yemen kökenli olup Şam’a yerleşmiştir. Velid b Abdilmelik’in (89/707-708’de Mekke valisi 105/723 yılında Hişam’ın Irakey’n (Basra ve Küfe) valisi olmuştur. 120/737-38’de azledilinceye kadar Küfe’de ikamet etmiştir. Daha sonra hapsedilmiş ve Velid b Yezid döneminde öldürülmüştür.İbn Hayyat tarih 302,310,317,337,350,358,362 İbn Kuteybe el-Maarif 398,99 Yakubi Tarih II/284,290,314,338 İbnu’l-Cevzi el-Muntazam VII/67 İbu’l-Esir el-Kamil IV/262,376,383,413,479 İbn Halikan Vefeyat II/226-27 Zehebi A’lam V/425 İbn Haldun Tarih III/130-32 İbnu’l-İman Şezerat I/133,169,72

(3)- Ebu Haşim Abdullah b Muhammed b el-Hanifiyye: Alim bir zattır Şia kendisini dost edinmiştir Süleyman b Abdilmelik b Mervan zamanında Humeyme’de ölmüştür.bkz İbn Sa’d Tabakat V/251-52 İbnu’l-Esir el-Kamil IV/322 Suyuti Tarihu’l-Hulefa I/256

(4)- Makalatül’l-İslamiyyin ve İhtilafu’l-Musallin.s.35,36 İbn Hazm el-Fasl IV/185
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 27/03/2010 22:32 Düzenleyen editor.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 572 ziyaretçi çevrimiçi