Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Meleklere İman
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Meleklere İman
#42
Meleklere İman 13 Yıl, 11 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
MELEKLERE İMAN

1)-Meleklere İmanın Tarifi:

Meleklerin nurdan, Allah’ın emirlerine uymak üzere yaratıldıklarına, O’na isyan etmediklerine, emredildikleri her şeyi kayıtsız şartsız bir şekilde yerine getirdiklerine, Allah’ı gece gündüz, hiç bıkmadan tesbih ettiklerine, tam ve kesin bir şekilde inanmaktır.

Sayılarını Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Allah onlara çeşitli görevler, sorumluluklar yüklemiştir.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Gerçek iyilik; Allah’a, Ahiret Günü’ne, Meleklere inanan kişinin iyiliğidir.” (Bakara Suresi 177. ayet)

Ve şöyle buyurmuştur:

“Peygamber ve müminler, Rabbi tarafından peygam-bere indirilene iman ettiler. Onların hepside Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine (Peygamberlerine), iman ettiler.” (Bakara Suresi 185. ayet).

Meşhur Cibril hadisinde geçtiği üzere efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile Cibril (Cebrail) arasında iman, islam ve ihsan hakkında bir konuşma geçmiş Cibril O’na: ”Bana imandan haber ver” demiş. Oda cevap olarak: “Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret Günü’ne, iyi ve kötü yönleri ile kadere inanmaktır” demiştir.

2)-Meleklere İman Etmenin Hükmü Ve Dindeki Yeri
Meleklere iman, imanın altı şartından ikincisidir. Kul meleklere iman etmediği sürece imanı kabul olmaz, doğru olmaz. Bütün Müslümanlar meleklere iman etmenin vacipliği hakkında ittifak etmişlerdir. Onların varlığını ya da Allah’ın zikrettiği bir kısmının varlığını inkar eden, Kitap, Sünnet ve müslümanların icmasına muhalefet etmiş olur.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberle-rini ve Ahiret Günü’nü inkar ederse, muhakkak ki doğru yoldan uzaklaşmış, sapıtmış olur.” (Nisa Suresi 136. Ayet).

3)-Meleklere Nasıl İman Edilir

Meleklere, genel ve tafsilatlı olarak iman edilir.

Birincisi: Genel (mücmel) İman: Varlıklarına, Allah’ın yarattığı canlılardan olduklarına, Allah’ın onları kendisine ibadet etmeleri için yarattığına gerçekten var olduklarına inanmakla, kabul etmekle olur. Onları göremememiz olmadıkları manasına gelmez. Kainatta o kadar küçük Bizim göremediğimiz bir çok mahlukatın var olduğu halde Bizim göremememiz gerçekten var olmadıkları manasına gelmediği gibi. Melekleri de göremememiz var olmadıkları manasına gelmez.

Peygamber efendimiz Cibril’i iki defa gerçek suretinde görmüş, sahabelerde melekleri insan suretinde görmüşlerdir.

İmam Ahmed’in Abdullah bin Mesud’dan rivayet ettiği bir hadiste Abdullah bin Mesud şöyle buyurmuştur:

“Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Cibril’i altı yüz kanadının her biri ufuğu örtecek kadar olduğu şekilde, gerçek suretinde görmüştür.”

İmam Müslim’in rivayet ettiği meşhur Cibril hadisinde, Cibril’in bembeyaz elbiseleri ve simsiyah saçı olan, üzerinde yolculuk belirtisi olmayan, sahabelerden kimsenin tanımadığı bir adam görüntüsünde geldiği sabit olmuştur.

İkincisi: Mufassal (tafsilatlı) İman: Onlar (melekler) hak ettikleri, laik oldukları yerlere koyulur. (Haklarında aşırıya gidilmez, dereceleri alçaltılmaz). Onlar Allah’ın emirlerini tam manası ile yerine getiren kullardır. Allah onları kendisine yaklaştırmış derecelerini artırmış ve onlara ikram etmiştir. Onların kimileri vahyin elçileridir. Allah’ın onlara verdiği gücün dışında hiçbir şeye güç yetiremezler. Bununla beraber Allah’ın izni olmaksızın ne kendilerine ne de başkalarına bir fayda ya da zarar vermezler. Bu sebepten ibadet çeşitlerinden herhangi biri ile onlara ibadet edilemez. Hıristiyanların zannettiği gibi Ruhul Kudus’e (Cebrail’e) ve diğer meleklere rububiyyetle alakalı herhangi bir sıfat verilemez.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Rahman çocuk edindi dediler. Allah bundan munezzehtir. Bilakis onlar ikram edilmiş kullardır. Sözleriyle O’nun (Allah’ın sözünün) önüne geçmezler, ve yalnız O’nun emri ile amel ederler:” (Enbiya Suresi 26, 27. ayetler).

Ve şöyle buyurmuştur:

“Allah’a vermiş olduğu emirlerinde isyan etmezler ve kendilerine emredilen şeyleri kayıtsız şartsız yerine getirirler.” (Tahrim Suresi 6. ayet).

Meleklere iman hususunda verilen bu bilgilerin, her müslüman kadın ve erkek için öğrenilmesi vaciptir, gereklidir. Ve bu bilgiler onlar için yeterlidir. Bu konuda cahillik özür olarak kabul edilemez.

Tafsilatı ile Meleklere İman şu Hususları İçine Alır:

Birinci Olarak: Yaratıldıkları Maddeyi

Yüce Allah melekleri nurdan, aynı cinleri ateşten insanları çamurdan yarattığı gibi yaratmıştır. Meleklerin yaratılışları insanın. Adem’in yaratılışından önce olmuştur. Bir hadiste şöyle gelmiştir:

((خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم)) [رواه مسلم]

“Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten ve Adem ise size vasf edilmiş şeyden (çamurdan) yaratılmıştır.” (Müslim rivayet etmiştir)

İkinci Olarak: Meleklerin Sayılarını

Melekler sayılmayacak kadar çoklardır. Adetlerini yalnız Allah bilir. Gök yüzünde dört parmak genişliğindeki her yerde muhakkak bir melek ya secde halinde ya da ayakta hazır bekler vaziyettedir. Öyle ki yedinci semada bulunan Beytul Mamur’a (Kabe hizasında meleklerin ziyaret ettiği kutsal bir ev) her gün yetmiş bin melek girer de sayılarının çokluğundan tekrardan geri sıra onlara gelip de Beytul Mamur’a giremezler. Kıyamet günü Cehennemin yetmiş bin tane yularını, yetmiş bin melek tutup sürükleyerek getirirler.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Rabbinin askerlerini Ondan başka hiç kimse bilemez.” (Müddessir Suresi 31. ayet).

Bir hadiste de Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur.

((أطّت السماء وحقّ أن تئطّ، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد وراكع)).

“Gökyüzü inledi, inlemek Onun hakkı idi. Çünkü bir ayak genişliğin deki her yerde muhakkak bir melek ya secde ya rüku eder bir haldedir. Beytul Mamur hakkında ise şöyle buyurmuştur:

((يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه)) [رواه البخاري ومسلم].

“O’na (Beytul Mamur’a) her gün yetmişbin melek girerde bir daha O’na geri dönemezler.” (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir)

Ve şöyle buyurmuştur:

((يوتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك)) [رواه مسلم]

“O gün Cehennem getirilir ve Onun yetmiş bin yuları vardır. Her bir yularını yetmiş bin melek tutar.” (Müslim rivayet etmiştir.)

Burada meleklerin sayılarının çokluğu, büyüklüğü ortaya çıkar. Cehennemi sürükleyenlerin sayısı dörtmilyon dokuzyüzbin olursa, kalan diğer meleklerin sayısı kim bilir ne kadardır. Onları yaratan, yöneten ve sayılarını bilen Allah bütün eksikliklerden münezzehtir, beridir.

Üçüncü Olarak: Meleklerin İsimleri

Allah’ın Bize Kur’an’ın da, Peygamberinin ise Sünnet’inde Bize bildirdiği meleklerin isimlerine iman etmek vaciptir, (farzdır). En büyükleri dört tanedir:

1-Cibril: Cebrail olarakta isimlenir. O kalplerin hayat kaynağı olan vahyi peygamberlere indiren Ruhul Kudüs’tür.

2-Mikail: Mikal olarakta isimlenir. Yeryüzünün hayat kaynağı olan yağmuru Allah’ın istediği yere yağdırmakla görevlidir.

3-İsrafil: İnsan bedenlerinin hayat kaynağı olan dünya hayatının bitip Ahiret hayatının başlangıcını bildiren Sura üflemekle görevlidir.

4-Ölüm Meleği: Azrail olarakta bilinir. İnsanın hayat kaynağı olan Ruhu insandan çekip alarak ölmesini sağlar.

Dördüncü olarak: Meleklerin Sıfatları

Melekler gerçekten var olan, yaratılışlarıyla ve şahsiyetleriyle alakalı sıfatları bulunan varlıklardır.

Meleklerin bazı sıfatları şunlardır:

a-Büyük cisimleri ve azametli bir yaratılışları vardır. Allah onlara göklerde ve yeryüzünde yüklemiş olduğu büyük sorumluluklarına binaen çok büyük ve güçlü bir şekilde yaratmıştır.

b-Allah onları ikişer, üçer ve dörder kanatlı olmak üzere yaratmıştır. Kanat sayısında Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Cibril’i gerçek görüntüsünde altıyüz kanadı ile ufuğu kapattığın da gördüğü gibi fazlalık olabilir:

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer üçer, dörder kanatlı elçiler yapan yaratmada dilediği kadar da artıran Allah’a mahsustur.” (Fatır Suresi 7. ayet).

c-Allah onlar ile konuşmuş, onlarda Allah ile Adem’le ve diğer Peygamberlerle konuşmuşlardır. Akıl ve kalp sahipleridirler.

d- Allah onlara kendi suretleri dışında, beşerden erkek suretlerine geçebilmeleri özelliği, kudreti vermiştir. Bu müşriklerin melekleri Allah’ın kızları zannetmelerine bir cevaptır. Onların insan şekline nasıl girdiklerini Biz bilmiyoruz. Fakat onlar insan şekline en ince ayrıntıları ile girebilmektedirler. Öylece insandan ayırt edilmeleri zorlaşır.

e- Melekler ölüm Meleği de dahil olmak üzere toptan kıyamet günü öleceklerdir. Sonradan Allah onlara vermiş olduğu görevleri yerine getirebilmeleri için tekrardan diriltecektir.

f- Melekler Allah’a namaz, tesbih, dua, rüku, secde, korkma, sevme gibi çeşitli ibadetlerde bulunurlar.

Meleklerin yaptıkları ibadetlerin bazı özellikleri:

1-Yorulmadan, dinlenmeden sürekli bir şekilde ibadet ederler.

2- Yaptıkları ibadetleri sadece Allah için yaparlar.

3- Günahtan ve isyandan masum oldukları için sürekli taatte bulunur, masiyetten de kaçınırlar.

4- Allah’a çokça ibadetlerinin yanında tevazu gösterirler.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Bıkmadan dinlenmeden gece ve gündüz Allah’ı tesbih ederler”, (Enbiya Suresi 20 ayet).

Beşinci Olarak: Meleklerin Vazifeleri

Melekler Allah’ın kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Onların bazıları şunlardır:

1- Allah'ın arşını (tahtını) taşıyan melekler.

2-Vahyi peygamberlere getirmekle görevli melek.

3- Cennet ve Cehennemin bekçileri.

4-Bulutlar, yağmurlar ve bitkilerden sorumlu melekler.

5- Dağlardan sorumlu melekler.

6- Sura üflemekle görevli melek.

7-Adem oğullarının yaptıklarını yazmakla görevli melekler.

8-Adem oğlunu korumakla görevli melekler. Allah’ın takdiri geldiğinde kulu yalnız bırakırlar ve Allah’ın takdiri gerçekleşir.

9-İnsana hayır dua eden devamlı onunla beraber olan melekler.

10- Rahimdeki nutfeden (insanın ilk evrelerinden olan et parçası) sorumlu melekler.
Bunlar ruhun üflenmesi, rızkının, iyimi yoksa kötümü olacağının yazılmasından sorumludurlar.

11-Ölüm esnasında Adem oğullarının ruhlarını almakla sorumlu melekler.

12- Kabirlerinde insanlara soru sorma, buna binaende nimetler ya da azaplar sunmakla sorumlu melekler.

13- Peygamber efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetinin selamını götürmekle sorumlu melekler.

Bu sebepten dolayı müslüman kişinin Peygambere selam vermek için (Medine’ye) yolculuğa çıkmasına hiç gerek yoktur. Nerde olursa olsun Peygambere salat ve selam getirmesi yeterlidir. Melekler selamını peygamber efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) ulaştırırlar. Peygamberimizin mescidine sadece içinde namaz kılmak için yolculuk edilebilir.

Meleklerin daha böyle bir çok vazifeleri vardır. Bu görevleri hakkında şu deliller gelmiştir:

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“(Allah’ın) arşının (tahtını) taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ve tesbih ederler. Ve iman edenler için mağfiret dilerler.” (Ğafir Suresi 7. ayet).

Ve şöyle buyurmuştur:

“(Ey Muhammed! Onlara) deki: Kim Cebrail’e düşman olursa (bilsin ki) Muhakkak O Allah’ın izni ile Senin kalbine (Kur’an’ı) indirmiştir.” (Bakara Suresi 97. ayet).

Ve şöyle buyurmuştur:

“Zalimler ölüm sekeratında Melekler (onlara) doğru ellerini uzatıp, haydi nefislerinizi çıkartın dedikleri. . . . andaki hallerini bir görseydin.” (Enam Suresi 93. ayet)

Altıncı Olarak: Meleklerin Adem Oğulları Üzerindeki Hakları

a- Onlara inanmaları iman etmeleri.

b- Onları sevip yüceltmeleri ve faziletlerinden bahsetmeleri.

c- Onlara sövmeyi, Onlarla dalga geçmeyi ve onları aşağılamayı haram görmeleri ve yasaklamaları,

d- Meleklerin hoşlanmadığı şeylerden uzak durmaları gerekir. Çünkü Adem oğluna eza veren her şey onlarada eza verir.

4) Meleklere İman Etmenin Semereleri Ve Sonuçları:

1-Sağlam bir imana kavuşulur.

2-Yaratıcılarının kuvvetine, gücüne ve büyüklüğüne şahit olunur. Çünkü Yaratılanın büyüklüğüne delalet eder.

3-Onların sıfatlarını hallerini ve görevlerini bilmekle müslümanın kalbindeki iman artar.

4-Allah’ın meleklerini, kullarının Dünya yaşantısında sabitleştirmesi, ayaklarını din üzere yere sağlam basması için kullanmasıyla müslüman kişi güven ve rahatlık hisseder.

5-En güzel bir şekilde yaptıkları ibadetler ve müslümanların bağışlanmaları için ettikleri dualar yüzünden onlara muhabbet ve sevgi duyulur.

6-Kötü ameller ve günahlara karşı bir buğuz meydana gelir.

7-Allah’a kullarına olan alakasından dolayı şükür edilir. Çünkü Allah onları korumaları, amelleri yazmaları ve diğer bütün işleri için melekleri görevlendirmiştir.
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 27/03/2010 22:29 Düzenleyen editor.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 690 ziyaretçi çevrimiçi