Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Husayf b. Abdirrahman El-Harrânî (ö. 137/754)
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Husayf b. Abdirrahman El-Harrânî (ö. 137/754)
#102
Husayf b. Abdirrahman El-Harrânî (ö. 137/754) 13 Yıl, 10 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
Husayf b. Abdirrahman El-Harrânî (ö. 137/754)

Kimliği: Künyesi Ebû Avn olan Husayf tabiindendir. Sahabeden Enes b. Malik'i görmüş ve Benî Ümeyye'nin mevâlisindendir. Zehebi, Mizan, I, 653; en- Nübela, VIII, 145/56

İbn Hibbân onun Harran ehlinden olduğunu ve Hassâf adında ikiz bir kardeşinin bulunduğunu kaydeder. İbn Hıbban, Mecruhin, III, 69

Hocaları: Saîd b. Cübeyr, Mücâhid Süfyan es-Sevrî Ebu'z- Zübeyr, Amr b. Abdillah b. Mesud, Atâ b. Ebi Rabâh, İkrime, Miksem b. Becre, Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc’in babası, Ebu Zübeyr Muhammed b. Müslim el- Mekki, Meymun b. Mihran, Ebu Ubeyde b. Abdullah b. Mes’ud, Ebi Meryem er-Rakki’dır. Buhari, Tarih’ul Kebir, III, 228 Mizzi, Tehzib,u’l Kemal, XVI, 257- 258/1693; Zehebi, en- Nübela, VIII, 145/56; el- Kâşif, I, 280; İbn Hacer, Tehzib, III, 143–144; İbn İmad, Şezeratü’z-Zeheb, I, 206

Talebeleri: Süfyan b. Uyeyne, Attâb b. Beşir, Haccâc b. Ertât, Ebu'l-Ahves Selam b. Süleym, Ma'mer b.Raşid, Muammer b. Süleyman, İbn Ebî Nüceyh, Muhammed İbn İshâk, Hattâb b. Kâsım(Harran kadısı), Abdülmelik b. Abdilazîz b. Cürayc, Muhammed b. Seleme el-Harrani, Muhammed b. Fudayl b. Ğazvân, Mervân b. Suca', İsrail b. Yunus, Ebu Tevbe Beşir b. Abdillah, Züheyr b. Muaviye el-Cufi, Ebu Bedr Şuca’ b. Velid, Şureyk b. Abdillah en-Nehai, Abdullah b. Ebi Nuceyh (akranlarındandır), Abdüsselam b. Harb, Ebu’l Esbağ Abdülaziz b. Abdirrahman, Abdülvahid b Ziyad, Osman b. Amr b Sac, Muhammed b. İshak b.Yesar (akranlarındandır), Muhammed b. Zübeyr (Harran mescidinin imamı), Abdülmelik b. Hassaf b. Abdirrahman el-Cezeri, Mes’ud b. Sa’d el-Ca’fi, Musa b. A’yan el-Harrani , Harun b. Hayal er-Rakki, Yunus b. Raşid’dır. İbn Ebi Hatim, Cerh ve Ta’dil, III, 403,404; İbn Hıbban, Mecruhin, I, 287; Mizzi, Tehzib,u’l Kemal, XVI, 258/1693; Zehebi, Mizan, I,253; VIII, 145/56

İlmi Şahsiyeti: el-Cezire bölgesinde ikâmet eden Husayf hakkında cerh ve ta’dil âlimlerinin farklı değerlendirmeleri bulunmaktadır. Ahmed b.Hanbel onun hadîste zayıf, muzdaribul'-hadis bir râvî olduğunu Yahya b. Maîn rivayetinde bir sakınca olmadığını ve sika bir ravi olduğunu belirtirken Ebu Hatim, Husayf’ın sâlih bir râvi olduğunu ancak naklettiği rivayetleri karıştırdığını ifade eder. İbn Hacer, Tehzib, III, 143–144 Zehebi, en- Nübela, VIII, 145/56; İbn Şahin, et-Tarihu Esmai’s- Sikat, I, 120/322 Zehebi, Mizan, II, 442/2514

Husayf’ı sika bir ravi olarak değerlendiren diğer raviler şunlardır: Ahmed b. Abdullah el-İcli, Ebu Zura’, Ebu Davut, Yahya b. Main Ebu Ahmed b. Adiyy, Muhammed b. Sa’d. İbn Şahin, et-Tarihu Esmai’s- Sikat, I, 120/322; İbn Hıbban, es- Sikat, I, 13 İbn Ebi Hatim, Cerh ve't Ta’dil, III, 1848 Zehebi, en- Nübela, VIII, 145/56; Mizzi, Tehzib,u’l Kemal, XVI, 259/1693; İbn Sa’d, Tabakat, VII, 180;Hazreci, Hülasa, I,108

Ebu hatim onun suul-hıfz biri olduğunu söylemiştir. Ahmed b. Hanbel ise onun hadisleriyle ihticac olunmayacağını bildirmiştir. İbn Adiyy, Husayf in pek çok nüshaları ve hadîsleri olduğunu şayet kendisinden sika olan bir râvî rivayet etmişse onlarda bir beis olmadığını belirterek, Husayf’dan Abdulaziz b. Abdirrahman'ın rivayet ettiği hadîslerin bâtıl olduğunu fakat bu durumun Husayf’dan değil Abdulazîz'den kaynaklandığını ifade etmektedir. İbnu'l-Medîni, Yahya b. Saîd'in onu zayıf saydığını ifade etmiştir. Mürcie fikrine meylettiği de söylenmiştir. İbn Huzeyme, hadisiyle ihticac edilemeyeceğini belirtmiştir. Bu anlamda Yahya el-Kattân da Husayfdan rivayette bulunmaktan sakınılması gerektiğini ifade etmiştir. Zehebi, Mizan, II, 442/2514

Husayf’ın vefat tarihi hakkında farklı tarihler verilmektedir; Buhârî,136, İbn Sa'd, 137, Ebu Ubeyde el-Kasım b.Sellam ve Ebu Hassan ez-Zeyadi 138, Halife b. Hayyât ise 139 da vefat ettiğini ifade etmişlerdir. Mizzi, Tehzib,u’l Kemal, XVI, 261/1693; Zehebi, Mizan, II, 442

Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace’de bu ravinin rivayetleri bulunmaktadır. Ebu Davud, Nikâh, 13; Tirmizi, Taharet, 103, Salât, 215, 302, 340, Zekât, 5, Hacc, 9,100; Nesai, Menasiku’l-hacc; Mizzi, Tehzib,u’l Kemal, II, 419
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 01/08/2010 19:12 Düzenleyen editor.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 581 ziyaretçi çevrimiçi