Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Tevhîd’in Azamet ve Üstünlüğünü
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Tevhîd’in Azamet ve Üstünlüğünü
#19
Tevhîd’in Azamet ve Üstünlüğünü 14 Yıl, 3 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
Tevhîd’in Azamet ve Üstünlüğünü
Beyân Eden Kur’ân Nassları

Hakkındadır:

Şeyh Ahmed b. İsâ, İbn Kayyım’ın Kasîdesi üzerine yazdığı Şerh’te der ki: “Kur’ân sûrelerinin çoğu hattâ hepsi Tevhîd’in her iki kısmını açıkça vermekte, buna tanıklık etmekte, buna dâvette bulunmaktadır.”

Tevhîd, Kur’ân-ı Azîm’in fâtihası ve hâtimesidir. Nitekim Kur’ân’ın Fâtihası ve ilk sûresi olan Fâtiha’nın ilk âyeti: “Elhamdu
li’llâhi Rabbi’l âlemîn” âyetidir ki bu âyet, Tevhîd’in de fâtihası ve tâ kendisidir... Kezâ Kur’ân’ın son sûresi olan Nâs Sûresi’nin ilk âyeti dahî “Kul eûzü bi-Rabbi’nnâs” âyetidir ki o da Tevhîd’ in tâ kendisidir!.

Şimdi burada biz, kısaca –ve maddeler hâlinde– Tevhîd’in azamet ve ehemmiyeti hakkında açık-seçik bir şekilde delîl teşkîl eden bâzı Kur’ân sûre ve âyetlerini vereceğiz:

1– Yüce Allah buyuruyor ki:

İyyâke nâ’budu ve iyyâke nesteîn!=Ey âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm, din gününün Mâliki olan Allah! Biz, ancak Sana taparız, ancak Senden yardım isteriz!..“ (Fâtiha, 5) Fâtiha Sûresi’nin bütün âyetleri Tevhîdin beyânı olmakla birlikte “iyyâke nâ’budu ve iyyâke nesteîn” âyeti eşsiz bir vuzûh ve emsalsiz bir belâğatle Tevhîd’i ortaya koymaktadır...

2– Allahu Teâlâ’nın bir âyeti de şöyledir:

“De ki: Ben, yalnız sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana, İlâh’ınızın, sâdece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine olan ibâdetinde hiçbir şeyi O’na ortak koşmasın!“ (Kehf, âyet 110)

3– Allah Teâlâ buyurdu:

“De ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım; O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi rabler edinmesin...“ (Âl-i İmrân, 64)

4– Allah Teâlâ buyurdu:

“And olsun ki biz, “Allah’a ibadet edin ve Tâğût’tan sakının!” diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik...“ (Nahl, 36)

5– Allah Teâla buyurdu:

“Allah’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın!“ (Nisâ, 36)

6– Allah Teâlâ buyurdu:

“Rabbin, sâdece kendisine ibadet etmenizi, Ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.“ (İsrâ, 23)

7– Allah Teâla buyurdu:

“Peygamberler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah’tan başkasına ibadet etmeyin, dedikleri zaman, “Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi, onun için biz sizinle gönderilen şeyleri reddediyoruz.” demişlerdi.“ (Fussılet, 14,15)

8– Allah Teâlâ buyurdu:

“Rasûlüm de ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam!“ (Kâfirûn, 1-2)

9– Allah Teâlâ buyurdu:

“Yahûdîler ve hıristiyanlar alimlerini ve rahiplerini Allah’tan başka Rabler edindiler. Meryem oğlu Mesîh’i de... Halbuki onlara, ancak tek ilâha ibadet etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yok tur ve O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.“ (Tevbe, 31)

10 – Allah Teâlâ buyurdu:

“Halbuki onlara, ancak, dîni yalnız O’na has kılarak ve hanîfler olarak Allah’a ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de işte budur!“ (Beyyine, 5)

11 – Allah Teâlâ buyurdu:

“Allah, kendisine ortak koşulmasını aslâ bağışlamaz; bundan başkasını, dilediği kimse için bağışlar. Kim, Allah’a ortak koşarsa, çok büyük bir günah ile iftirâ etmiş olur!“ (Nisâ, 48)

12 – Allah Teâlâ buyurdu:

“De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur!“ (İhlâs, 1-2-3-4)

Evet, bütün Allah elçileri, Yüce ve Ulu olan Allah’ın Tevhîd’i için gönderilmişlerdir, Kur’ân-ı Kerîm de bunun açık-seçik âyetleri ve şâhidleri ile doludur!.

Ben burada, bu konudaki sözümü, Allâme Sıddîk Hasan’ın sözleriyle noktalamak istiyorum. O, diyor ki: “Şânı azîm ve azîz olan Kitâbımız’ın Fâtiha Sûresi ki her müslüman onu her gün tekrar tekrar okumakta, edâsında bulunduğu beş vakit namazlarının her rek’atında tilâvet etmektedir... Ve her Kur’ân okuyan, her Kur’ân öğrenen de onunla başlamaktadır; işte bu sûre, bütünü ile insanları Allah’ın Tevhîdi’ne ve Tevhîd’de ciddî ve samîmî olmaya irşâd etmektedir. Ve daha pek çok ayetinde Kur’ân bunu, eşsiz bir açıklıkla vermekte/ortaya koymaktadır...” (bkz:Prof. Dr. Nâsır el-Umer Önce Tevhid adlı risalesi)
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 29/03/2010 17:29 Düzenleyen editor.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 460 ziyaretçi çevrimiçi