Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Ahmed ibnu Hanbel ibnu Hilal eş-Şeybani......
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Ahmed ibnu Hanbel ibnu Hilal eş-Şeybani......
#82
Ahmed ibnu Hanbel ibnu Hilal eş-Şeybani...... 14 Yıl, 2 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
Ahmed ibnu Hanbel ibnu Hilal eş-Şeybani ve Ebu Abdullah el-Mervezi el-Bağdadi ö.241

Şeyban Kabilesine mensup. 164 de (R.Evvel) Bağdat'da doğdu. 186 da Basra'ya geldi. Şam, Hicaz, dolaştı. Sonra Kufe, Vasıt, Mekke ye gitti .Mekke'de eş-Şafii'den ders aldı.. 198 de haccetti. Abdurrezzak es-San'ani'den ders almak için Yemen'e gitti. Sufyan ibnu Uyeyne'den ders dinledi. 204 de Bağdat'da ders okutmaya başladı. el-Buhari, Müslim, Ebu Davud, oğulları Abdullah ve Salih kendinden hadis naklettiler. Me'mun devrinde 18 ay hapis yattı. 150 görevli tarafından kırbaçlandı, bileği kırıldı. el-Mihne ile sınandı. ez-Zehebi "Siyeri A'lamü’n-Nübela'da O'nun hayatı hakkında 50 sayfa yazar.

Ebu Zur'a:" ibnu Hanbel'in 12 deve yükü kitabı vardı. Onların hepsini kalbinde muhafaza ederdi ve bir milyon hadisi ezbere biliyordu."

el-Müsned:

el-Albani'nin Fihrist’ine göre 904 sahabeden nakledilen mükerrerleriyle beraber 40 bine yakın hadisi içerir. Şemsüddin Muhammed ibn el-Hüseyn /et-Tezkire

Eseri 200-228 yılları arasında telif etti. Bunları 750.000 hadis içinden seçtiği ve 30 bin hadis içerdiği ve içerisine kendisiyle ihticac edilen hadislerden başkasını koymadığı nakledilir. İbnu'l-Münadi/

İbnu'l-Cevzi el-Mevzuat'ında el-Müsned'den bir çok hadis almıştır.Kendisini bir çok alim bu hadislerden dolayı muaheze eder. Hafız İbnu'l-Hacer, içerisinde bütün hadisler hakkında müelliflerin sıhhat şartına uymadığı el-Muvatta ve Süneni-Erbaa gibi kitaplardan mevzu hadisleri ayıklayarak mükemmel bir şekilde tashihe tabii tuttuğu gibi aynı tarzda, bunun da tahkikini yaparak içerisindeki bütün hadislerden uydurma şüphesini uzaklaştırmaya çalışmıştır.

O'nun el-Müsned’i başta bilinen on imamın Müsnedi olmak üzere, bununla beraber oğlu Abdullah'ın ve O'nun ravisi olan Ebu Bekr el-Katii'nin ziyadatları da dahil, 18 Müsned’i içerir.
el-Müsned'de el-Buhari ve Müslim'in es-Sahih’leri üzerine zaid olan hadisler, Süneni-Ebu Davud ve et-Tirmizi'deki Zaid hadislerden daha zayıf değildir. Hafız Ebu'l-Fadl el-Iraki, koca Kitab’ında sadece 9 hadisin mevzu olduğunu söyler.( el-Kavlu'l-Müsedded fi'z-Zübbi an Müsnedi İmam Ahmed) "el-Müsned'de zayıf hadislerin çokluğu bir gerçektir. Hatta onun içinde bir cüz halinde cemettiğim mevzu hadisler bile vardır."Ama talebesi İbnu Hacer O'nun görüşüne katılmaz.Hafız İbnu Hacer:"el-Müsned'de üç veya 4 hadisten başka aslı olmayan hiçbir hadis yoktur. Bunlardan birisi de, "O, cennet'e emekliye emekliye girecektir" şeklinde rivayet olunan Abdurrahman ibnu Avf hadisidir. Bu da, İbnu Hanbel'in katibine atmasını emredip de katibin sehven kaydetmiş olmasına hamletmek suretiyle mazur görülmüştür. (.....) O'nun el-Müsned'indeki, el-Buhari ve Müslim'in es-Sahih’leri üzerine zaid olan hadisler Süneni Ebu Davud ve Süneni et-Tirmizi'deki es-Sahiheyn üzerine zaid olan hadislerden daha zayıf değildir (....) eğer bir hadis Ahmed'in el-Müsned’inde bulunuyorsa, onu başka Müsnedlere isnad etmek gerekmez. İbnu'l-Hacer/Ta'cilü'l- Menfaah fi Ricaili'l-Erbaah

İbnu’l-Cevzi'in uydurma dediklerini müdafaa eder. es-Suyuti bu hadisler üzerine ez-Zeylu'l-Muhammed ale'l-Kavli'l Müsedded'i yazdı.

el-Heysemi. "Şüphesiz İbnu Hanbel'in el-Müsned'i, sahih olma yönünden diğerlerinden daha sahihtir. Hadislerin çokluğu ve siyakının güzelliği hususunda onun el-Müsned’ine hiçbir Müsned kitabı denk olamaz." el-Heysemi/ Zevaidu'l-Müsned

es-Suyuti:"Ahmed'in el-Müsned'indeki hadislerin tamamı makbuldür. Çünkü ondaki zayıf hadisler bazen hasen derecesine yaklaşmaktadır. es-Suyuti/Camiu'l-Kebir Mukaddimesi
İbnu's-Salah O'nun Kitabını Sünenlerden üstün sayar.

Şu hadis sahifeleri el-Müsned'de korunmuştur:

-Hemmam ibnu Mühebbih
-Abdullah ibnu Amr ibnu el-As
-Semure ibnu Cündeb
-Ebu Seleme

Hafız Nasıruddin ibnu Züreyh el-Müsned'i bablara göre tasnif etti. Daha sonra Hafız Ebu Bekr ibnu el-Muhib bunu Esmau'l-Mukıllın adlı eserde alfabetik sıraya göre tertip etti. İbnu Hanbel'in oğlu Hafız Ebu Abdurrahman Abdullah el-Bağdadi (ö.290) O'nun el-Müsned’i üzerine yazılmış bir Zevaid'i vardır. Bu eser Hacim bakımından el-Müsned'in dörtte biri kadardır. Aynı şekilde Abdullah'ın, babasının Kitabu'z-Zühd adlı eseri üzerine tasnif ettiği bir Zevaid’i vardır. İmam Hafız Ebu Bekr Muhammed ibnu el-Hafız Ebu Muhammed Abdullah el-Makdisi el-Müsned'i alfabetik sıraya göre tertip etti.

Şeyh Ahmed Şakir ve Şeyh Abdurrahman el-Benna el-Müsned’i fıkhi ve ilmi bablarına göre tertip ettiler.
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 628 ziyaretçi çevrimiçi