BERAT KANDİLİ HAKKINDA

AddThis Social Bookmark Button
BERAT KANDİLİ
 
Şaban ayının ortasında kılınan namazın, tutulan orucun ve yapılan ibâdetin fazîletli olduğuna dâir gelen hadisler, zayıf hadisler kısmından değildir. Aksine bunlar, uydurma ve bâtıl hadisler kısmındandır. Bu hadisleri almak, fezâil ve başka konularda bu hadislerin gereğiyle amel etmek helal değildir.
 
Nitekim birçok ilim ehli, bu konuda gelen rivâyetlerin bâtıl ve geçersiz olduğuna hükmetmiştir. Bu âlimlerden bazıları şunlardır:
 
 
-  İbn-i Cevzî; "el-Mevdûât", c: 2, s: 440-445.
 
 
-   İbn-i Kayyim el-Cevziyye; "el-Menâru'l-Munîf"; s: 174-177.
 
 
-  Ebû Şâme eş-Şâfiî; "el-Bâisu alâ İnkâri'l-Bide'i ve'l-Havâdis"; s: 124-137.
 
 
-   Hâfız el-Irakî; "Tahrîcu İhyâi Ulûmiddîn"; s: 582.

 
-   Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye; "Mecmû'u'l-Fetâvâ"; c: 28, s: 138'de bu hadislerin bâtıl olduğu konusunda âlimlerin ittifak ettiklerini nakletmiştir.
 
 
Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-, "Şaban ayının ortasının (Beraat gecesi) gecesini kutlamanın hükmü" adlı fetvâsında şöyle demiştir:
 
 
 "Hiç şüphe yok ki Şaban ayının ortasının (Beraat gecesi) gecesini namaz veya başka bir ibâdetle tahsis ederek, gündüzünü de oruç tutarak kutlamak, birçok ilim ehli tarafından çirkin bir bid'at olduğu ve bunun temiz İslâm şeriatında hiçbir aslı ve dayanağının olmadığı belirtilmiştir
 Şaban ayının ortasının gecesi olunca gece namaza kalkın, gündüzünde de oruç tutun.Zirâ Allah Teâlâ o gece güneşin batmasıyla birlikte dünya semâsına iner ve şöyle buyurur: Bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım.Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim.Bir derde mübtelâ (hasta) olan yok mu ona âfiyet vereyim..." ( İbn-i Mâce rivâyet etmiş, Elbânî de hadisin uydurma olduğunu belirtmiştir.)

Paylaş....

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 306 ziyaretçi çevrimiçi